Máy Bơm Chìm Mini 12V

Bơm chìm mini áp dụng điện áp nguồn DC, an toàn chống đơ, Chi phí tốt, tiện lợi, bắt buộc ngày dần được ưa chuộng

Mời người sử dụng lựa chọn Model Torontech dưới để lựa chọn model tương xứng.


","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":507000,"display_regular_price":507000,"image":"title":"may-bom-chim-mini-12v-ZQB-12-24-inox","caption":"may-bom-chim-mini-12v-ZQB-12-24-inox","url":"https://maylanhchinhgoc.com/wp-content/uploads/2018/10/may-bom-chim-mini-12v-ZQB-12-24-inox.jpg","alt":"may-bom-chim-mini-12v-ZQB-12-24-inox","src":"https://maylanhchinhgoc.com/wp-content/uploads/2018/10/may-bom-chim-mini-12v-ZQB-12-24-inox.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://maylanhchinhgoc.com/wp-content/uploads/2018/10/may-bom-chim-mini-12v-ZQB-12-24-inox.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":500,"gallery_thumbnail_src":"https://maylanhchinhgoc.com/wp-content/uploads/2018/10/may-bom-chim-mini-12v-ZQB-12-24-inox-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://maylanhchinhgoc.com/wp-content/uploads/2018/10/may-bom-chim-mini-12v-ZQB-12-24-inox-300x351.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":351,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":"802","is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"507.000₫","sku":"ZQB-24 (u0110EN)","variation_description":"Model: ZQB-24 (u0110EN) Cu00f4ng suu1ea5t (W): 120 Lu01b0u lu01b0u1ee3ng Max (m3/h): 4.8 Cu1ed9t u00e1p Max (m): 15 u0110iu1ec7n u00c1p : 24V u0110u01b0u1eddng ku00ednh xu1ea3 (mm): 27 ","variation_id":812,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_model-torontech":"zqb-12-den","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":507000,"display_regular_price":507000,"image":"title":"may-bom-chim-mini-12v-ZQB-12-24-inox","caption":"may-bom-chim-mini-12v-ZQB-12-24-inox","url":"https://maylanhchinhgoc.com/wp-content/uploads/2018/10/may-bom-chim-mini-12v-ZQB-12-24-inox.jpg","alt":"may-bom-chim-mini-12v-ZQB-12-24-inox","src":"https://maylanhchinhgoc.com/wp-content/uploads/2018/10/may-bom-chim-mini-12v-ZQB-12-24-inox.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://maylanhchinhgoc.com/wp-content/uploads/2018/10/may-bom-chim-mini-12v-ZQB-12-24-inox.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":500,"gallery_thumbnail_src":"https://maylanhchinhgoc.com/wp-content/uploads/2018/10/may-bom-chim-mini-12v-ZQB-12-24-inox-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://maylanhchinhgoc.com/wp-content/uploads/2018/10/may-bom-chim-mini-12v-ZQB-12-24-inox-300x351.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":351,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":"802","is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"507.000₫","sku":"ZQB-12 (u0110EN)","variation_description":"Model: ZQB-12 (u0110EN) Cu00f4ng suu1ea5t (W): 120 Lu01b0u lu01b0u1ee3ng Max (m3/h): 3.4 Cu1ed9t u00e1p Max (m): 7 u0110iu1ec7n u00c1p : 12V u0110u01b0u1eddng ku00ednh xu1ea3 (mm): 27 ","variation_id":811,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_model-torontech":"zqb-24-trang","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":426000,"display_regular_price":426000,"image":"title":"may-bom-chim-mini-12v-ZQB-12-24-inox","caption":"may-bom-chim-mini-12v-ZQB-12-24-inox","url":"https://maylanhchinhgoc.com/wp-content/uploads/2018/10/may-bom-chim-mini-12v-ZQB-12-24-inox.jpg","alt":"may-bom-chim-mini-12v-ZQB-12-24-inox","src":"https://maylanhchinhgoc.com/wp-content/uploads/2018/10/may-bom-chim-mini-12v-ZQB-12-24-inox.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://maylanhchinhgoc.com/wp-content/uploads/2018/10/may-bom-chim-mini-12v-ZQB-12-24-inox.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":500,"gallery_thumbnail_src":"https://maylanhchinhgoc.com/wp-content/uploads/2018/10/may-bom-chim-mini-12v-ZQB-12-24-inox-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://maylanhchinhgoc.com/wp-content/uploads/2018/10/may-bom-chim-mini-12v-ZQB-12-24-inox-300x351.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":351,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":"802","is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"426.000₫","sku":"ZQB-24 (TRu1eaeNG)","variation_description":"Model: ZQB-24 (TRu1eaeNG) Cu00f4ng suu1ea5t (W): 120 Lu01b0u lu01b0u1ee3ng Max (m3/h): 4.8 Cu1ed9t u00e1p Max (m): 9 u0110iu1ec7n u00c1p : 24V u0110u01b0u1eddng ku00ednh xu1ea3 (mm): 27 ","variation_id":810,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_model-torontech":"zqb-12-trang","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":426000,"display_regular_price":426000,"image":"title":"may-bom-chim-mini-12v-ZQB-12-24-inox","caption":"may-bom-chim-mini-12v-ZQB-12-24-inox","url":"https://maylanhchinhgoc.com/wp-content/uploads/2018/10/may-bom-chim-mini-12v-ZQB-12-24-inox.jpg","alt":"may-bom-chim-mini-12v-ZQB-12-24-inox","src":"https://maylanhchinhgoc.com/wp-content/uploads/2018/10/may-bom-chim-mini-12v-ZQB-12-24-inox.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://maylanhchinhgoc.com/wp-content/uploads/2018/10/may-bom-chim-mini-12v-ZQB-12-24-inox.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":500,"gallery_thumbnail_src":"https://maylanhchinhgoc.com/wp-content/uploads/2018/10/may-bom-chim-mini-12v-ZQB-12-24-inox-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://maylanhchinhgoc.com/wp-content/uploads/2018/10/may-bom-chim-mini-12v-ZQB-12-24-inox-300x351.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":351,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":"802","is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"426.000₫","sku":"ZQB-12 (TRu1eaeNG)","variation_description":"Model: ZQB-12 (TRu1eaeNG) Cu00f4ng suu1ea5t (W): 120 Lu01b0u lu01b0u1ee3ng Max (m3/h): 3.4 Cu1ed9t u00e1p Max (m): 6 u0110iu1ec7n u00c1p : 12V u0110u01b0u1eddng ku00ednh xu1ea3 (mm): 27 ","variation_id":809,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_model-torontech":"bl-2512si-vang","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":270000,"display_regular_price":270000,"image":"title":"may-bom-chim-mini-12v-ZQB-12-24-inox","caption":"may-bom-chim-mini-12v-ZQB-12-24-inox","url":"https://maylanhchinhgoc.com/wp-content/uploads/2018/10/may-bom-chim-mini-12v-ZQB-12-24-inox.jpg","alt":"may-bom-chim-mini-12v-ZQB-12-24-inox","src":"https://maylanhchinhgoc.com/wp-content/uploads/2018/10/may-bom-chim-mini-12v-ZQB-12-24-inox.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://maylanhchinhgoc.com/wp-content/uploads/2018/10/may-bom-chim-mini-12v-ZQB-12-24-inox.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":500,"gallery_thumbnail_src":"https://maylanhchinhgoc.com/wp-content/uploads/2018/10/may-bom-chim-mini-12v-ZQB-12-24-inox-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://maylanhchinhgoc.com/wp-content/uploads/2018/10/may-bom-chim-mini-12v-ZQB-12-24-inox-300x351.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":351,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":"802","is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"270.000₫","sku":"BL-2512SI (Vu00c0NG)","variation_description":"Model: BL-2512SI (Vu00c0NG) Cu00f4ng suu1ea5t (W): 50 Lu01b0u lu01b0u1ee3ng Max (m3/h): 2.5 Cu1ed9t u00e1p Max (m): 4 u0110iu1ec7n u00c1p : 12V u0110u01b0u1eddng ku00ednh xu1ea3 (mm): 27 ","variation_id":807,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_model-torontech":"bl-2524si-vang","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":270000,"display_regular_price":270000,"image":"title":"may-bom-chim-mini-12v-ZQB-12-24-inox","caption":"may-bom-chim-mini-12v-ZQB-12-24-inox","url":"https://maylanhchinhgoc.com/wp-content/uploads/2018/10/may-bom-chim-mini-12v-ZQB-12-24-inox.jpg","alt":"may-bom-chim-mini-12v-ZQB-12-24-inox","src":"https://maylanhchinhgoc.com/wp-content/uploads/2018/10/may-bom-chim-mini-12v-ZQB-12-24-inox.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://maylanhchinhgoc.com/wp-content/uploads/2018/10/may-bom-chim-mini-12v-ZQB-12-24-inox.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":500,"gallery_thumbnail_src":"https://maylanhchinhgoc.com/wp-content/uploads/2018/10/may-bom-chim-mini-12v-ZQB-12-24-inox-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://maylanhchinhgoc.com/wp-content/uploads/2018/10/may-bom-chim-mini-12v-ZQB-12-24-inox-300x351.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":351,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":"802","is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"270.000₫","sku":"BL-2524SI (Vu00c0NG)","variation_description":"Model: BL-2524SI (Vu00c0NG) Cu00f4ng suu1ea5t (W): 50 Lu01b0u lu01b0u1ee3ng Max (m3/h): 2.8 Cu1ed9t u00e1p Max (m): 4 u0110iu1ec7n u00c1p : 24V u0110u01b0u1eddng ku00ednh xu1ea3 (mm): 27 ","variation_id":808,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">
Model Torontech Chọn một tùy chọnBL-2512SI (VÀNG)BL-2524SI (VÀNG)ZQB-12 (ĐEN)ZQB-12 (TRẮNG)ZQB-24 (ĐEN)ZQB-24 (TRẮNG)Xóa